Facility Management Software - AFM / Autopark

Autopark

Základní shrnutí
Evidence vozidel, jejich vybavení a přidělení jednotlivým zaměstnancům - řidičům
Přehled událostí jako pravidelné prohlídky, STK, nehody či běžná údržba
Karty na PHM, jejich vyúčtování a podklady pro mzdy
Evidence všech jízd s rozdělením na soukromé a pracovní (možnost GPS sledování)
Rezervace poolových vozidel

Evidence a procesy
Základním prvkem tohoto modulu je evidence vozidel v detailu jejich vybavení, přidělení konkrétnímu řidiči (dlouhodobě, případně pro jednotlivou jízdu) a další v rozsahu nutném pro kompletní řízení vozového parku. Sledují se zejména technické parametry vozidel, ale rovněž ekonomické informace, které se použijí při kontrole vyúčtování (zejména díky automatickému propojení na PHM systémy), výpočtu mzdových srážek či placení daní a poplatků atd. Toto je možné i díky případnému propojení do ERP a HR systému zákazníka. V případě, že jsou vozidla i v účetním majetku společnosti, existuje propojení do modulu Majetek a ekonomická evidence je tak sdílená. Technická dokumentace je k ní komplementární. Modul umožňuje sledovat a evidovat veškeré události spojené s jednotlivými vozidly. Je tak možné evidovat STK, nehodová řízení, platby dálničních známek a jednotlivých daní a poplatků, denní údržbu, výměny pneumatik a mnoho dalších činností. Všechny tyto činnosti jsou rozděleny do přehledného seznamu událostí. Modul automaticky upozorňuje na nutnost garančních prohlídek, blížící se STK, nutnosti nákupů nových vozidel, tankování nepovoleného zboží na kartu PHM.

Typickou součástí modulu bývá propojení s informačním systémem společností pro platební karty jako je CCS, ÖMV, Slovnaft, či Benzina. Díky těmto propojením je možné automaticky importovat detailní seznamy všech provedených plateb a automaticky je tak pomocí SPZ propojovat na jednotlivá vozidla. Nedílnou součástí modulu je evidence přidělování vozidel zaměstnancům, schvalování a dělba na pracovní / soukromé jízdy. Toto vše nejen pro fyzickou lokalizaci vozidel (GPS), ale i přesné dělení nákladů na provoz a údržbu, a vykazování dalších ekonomických ukazatelů. Jako podklad pro přidělení vozidla, může sloužit i rezervace (v případě pořízení modulu Rezervace), která může obsahovat automatický schvalovací proces. Na konci kalendářního období dochází k měsíčnímu vyúčtování, které je zadáváno pomocí jednoduchého veřejného formuláře a to buď sumárně generálním souhrnem všech údajů z daného měsíce (v případě manuálního zadávání), popřípadě automaticky na základě jednotlivých jízd. Zaměstnanci, kteří mají přidělené vozidlo, jsou k vyplnění veřejného formuláře vyzváni automaticky (případně opakovaně) zasláním e-mailu s přímým odkazem do veřejné části. Tato forma významně zvyšuje rychlost a kvalitu získávaných dat.

Výstupy a příklady užití
Měsíční přehledy vyúčtování všech vozidel včetně logické kontroly
Efektivní GPS sledování vozidel – napojením na SW třetí strany
Přehled nákladů na jednotlivé druhy událostí
Podklady pro zpracování mezd v rámci autoparku (daňová a nedaňová plnění zaměstnanců) Statistika způsobů vyřazování a likvidace automobilů

Katalogový list popisuje funkčnosti modulu Autopark ve verzi 2.2.Přílohy:
12_Autopark_2_2.pdf - (163 kB)